Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

24 Tra 2017

Kreće izmijenjena mjera 4 – iskoristite priliku za sufinanciranje rasta Vaših poljoprivrednih gospodarstava!

Izvor: www.czposijek.hr · Autor: czp  

Kreće izmijenjena mjera 4 – iskoristite priliku za sufinanciranje rasta Vaših poljoprivrednih gospodarstava!

Novi Pravilnik za provedbu mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, koji su mnogi zainteresirani s nestrpljenjem iščekivali, objavljen je u Narodnim novinama 37/2017. Iako je raspisivanje natječaja sukladno njegovim odrednicama najavljeno za ponedjeljak, 24.04.2017., prijave će se, kako je službeno najavljeno na stranicama Agencije za plaćanja, moći slati od 02.06.2017. Budući da budno pratimo sva događanja i nastojimo vam olakšati snalaženje u pravilnicima i zahtjevima natječaja, u nastavku pročitajte pregled novog Pravilnika, a već idući tjedan i više o samim natječajima, čim budu objavljeni!
Što sve obuhvaća podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva?

Iza ovog vrlo općenitog naziva podmjere stoji široki spektar ulaganja u fizičku imovinu, podijeljen na sljedeće tri operacije:

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije.

Najvećem broju zainteresiranih korisnika najzanimljivija je prva operacija jer u okviru nje mogu financirati najširi spektar ulaganja. Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.1.1 su detaljno navedeni, a do sada su u samim natječajima bile tablice s vrlo precizno navedenim troškovima koji su prihvatljivi za financiranje i njihov potencijalni doprinos fokus područjima koji je bitan za ostvarivanje bodova po postavljenim kriterijima. U samom Pravilniku za podmjeru 4.1.1 navedeno je da su prihvatljivi materijalni troškovi:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

ii. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

iii. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

iv. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

v. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

vi. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

b) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

c) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

d) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

e) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

f) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

g) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

U sve tri operacije prihvatljivi su i nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem. Osim nematerijalnih troškova Pravilnik dozvoljava i opće troškove i to: troškove usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. Opći troškovi mogu iznositi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su precizno određeni odnosi troškova koji pri tome moraju biti uvaženi.

Od neprihvatljivih troškova izdvajamo: PDV, rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju i gospodarska vozila, operativne troškove, kupnju životinja i jednogodišnjeg bilja, plaće i druge naknade zaposlenima, plaćanja u gotovini, te sve nepredviđene troškove (financira se samo ono navedeno pri podnošenju zahtjeva za potporu i finalno odobreno odlukom o dodjeli).
Visina potpore i kome je potpora namijenjena?

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem, a ne može biti viša od 1.000.000 EUR niti niža od 5.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama i to:

kod ulaganja u opremanje do 3 rate
kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate.

Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu garancije banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava javne potpore.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (osim za 4.1.3, gdje se proizvođačke organizacije ne mogu prijaviti).

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku poljoprivrednika mogu biti i manje od godinu dana, te proizvođačkih organizacija priznatih sukladno posebnim propisima kojima se uređuje njihov rad, koje ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore). Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore).

Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik mora imati ekonomsku veličinu na temelju potvrde koju izdaje Savjetodavna služba veću od 6.000 EUR za projekte u sektoru voća i povrća, a za ostale sektore veću od 8.000 EUR, te mora ostvariti bodovni prag sukladno Kriterijima odabira koji će također biti dio Natječaja, ali budući da je više puta naglašeno da bi mijenjanje bilo kojeg od kriterija značilo značajne izmjene koje zadiru u izmjenu samog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., do tih izmjena ne bi trebalo doći.
Velike izmjene u postupku dodjele potpore

Postupak dodjele potpore provodit će se se kroz dvije faze:

Prva faza (Predodabir) postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu
rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu
administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira
izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i
ugovaranje

Druga faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu
administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta i
izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira. Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti će propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

Zatim Agencija provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u. Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli. Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira. Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava. Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja.

Nakon što ovaj dio bude odrađen Agencija će donijeti jedan od sljedećih akata:

a) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

b) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Zatim je predviđeno sklapanje ugovora o financiranju s korisnicima za koje je donesena Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i za koje su sredstva dostatna sukladno rang listi. Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja bude sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore.

Druga faza podrazumijeva dostavljanje dokumentaciju potrebne za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave (koji mora biti proveden sukladno zahtjevima natječaja), kontrole opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta sukladno uvjetima propisanim u natječaju. Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova, postupka nabave te ekonomske održivosti projekta. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova.

Predviđeno je Pravilnikom da Agencija za plaćanja u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donese Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu. U rok od 120 dana ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu (jer će to vrijeme varirati ovisno o postupcima nabave koji se moraju provesti). Ali je također i predviđena mogućnost produženja ovog roka.

Daljnje informacije očekujemo u ponedjeljak, 24.04.2017. za kada je Agencija za plaćanja najavila raspisivanje natječaja. Pratite našu rubriku Mjere ruralnog razvoja i Facebook stranicu kako biste dobili konkretne, sažete, jasne i pravovremene informacije. Ukoliko smatrate da ste prihvatljivi korisnik i želite osnažiti svoje poljoprivredno gospodarstvo prijavom na mjere iz Programa ruralnog razvoja, obratite nam se s povjerenjem za informacije, besplatno individualno orijentacijsko savjetovanje i pomoć pri pronalasku puta do sufinaciranja vaših ulaganja.

Nazovite nas na besplatni telefon: 0800 345 345 ili pošaljite mail na info@czposijek.hr, te rezervirajte svoj termin savjetovanja.


Komentari članka

Vezani članci

Vinkovci prvi grad u Hrvatskoj koji investitorima nudi komunalni doprinos od jedne kune

13.09.2017.

Želja nam je na ovaj način potaknuti veća ulaganja u Vinkovcima i olakšati poslovanje poduzetnicima. Koliko mi je poznato, prvi smo grad u Hrvatskoj koji je uveo komunalni doprinos na razini jedne kune

Usporedba poduzetnika s kontinenta i Jadrana otkrila koji su produktivniji

11.09.2017.

Po podacima Fine, lani je od ukupno 114.483 poduzetnika njih 71.391 ili 62,4 posto imalo registrirano sjedište u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a u Jadranskoj 43.092 poduzetnika ili 37,6 posto ukupnog broja hrvatskih poduzetnika.

Poticaji za nepostojeće voćnjake uništavaju voćarstvo

11.09.2017.

Da bi se ovakve i slične prijevare onemogućile nužno je provesti reviziju i utvrditi stvarno stanje hrvatskog voćarstva. "Sada u sustavu ARKOD-a ima upisanih 32.000 ha različitih voćnih vrsta, a usuđujem se reći da od te proizvodnje imamo u funkciji negdj

GEM istraživanje: Nužne promjene poduzetničkog okruženja i regulatornog okvira

07.09.2017.

Od svih zemalja, u Hrvatskoj najmanje ljudi smatra da poduzetnici imaju visok status u društvu, dok ispitanici u Finskoj, Irskoj i Njemačkoj u najvećoj mjeri smatraju da poduzetnici imaju visok društveni status

MINGO poziva poduzetnike s ‘idejama koje mijenjaju svijet’ da se prijave na natjecanje

06.09.2017.

Kriteriji natječaja obuhvaćaju poduzetničko rješenje za globalne izazove, ideje koje zadovoljavaju potrebe tržište i građana, koje su potvrđene dokazima i koje je moguće primijeniti na druga tržišta i područja

Tag cloud

 1. 1652 članka imaju tag hrvatska
 2. 1692 članka imaju tag turizam
 3. 1464 članka imaju tag financije
 4. 1094 članka imaju tag izvoz
 5. 693 članka imaju tag zapošljavanje
 6. 890 članka imaju tag poljoprivreda
 7. 608 članka imaju tag poduzetništvo
 8. 856 članka imaju tag trgovina
 9. 876 članka imaju tag EU
 10. 685 članka imaju tag investicije
 11. 809 članka imaju tag industrija
 12. 785 članka imaju tag ict
 13. 728 članka imaju tag menadžment
 14. 906 članka imaju tag kriza
 15. 708 članka imaju tag svijet
 16. 528 članka imaju tag maloprodaja
 17. 496 članka imaju tag marketing
 18. 461 članka imaju tag krediti
 19. 446 članka imaju tag tehnologija
 20. 284 članka imaju tag poticaji
 21. 438 članka imaju tag banke
 22. 414 članka imaju tag dzs
 23. 366 članka imaju tag prehrambena industrija
 24. 364 članka imaju tag hnb
 25. 379 članka imaju tag obrazovanje
 26. 330 članka imaju tag gospodarstvo
 27. 214 članka imaju tag potpore
 28. 290 članka imaju tag hgk
 29. 266 članka imaju tag poduzetnici
 30. 291 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 31. 331 članka imaju tag energetika
 32. 268 članka imaju tag osijek
 33. 339 članka imaju tag recesija
 34. 353 članka imaju tag vlada
 35. 264 članka imaju tag agrokor
 36. 267 članka imaju tag eu fondovi
 37. 264 članka imaju tag investicija
 38. 272 članka imaju tag rast
 39. 174 članka imaju tag edukacija
 40. 231 članka imaju tag proizvodnja