Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

28 Stu 2016

Ovo su najnoviji otvoreni natječaji za EU fondove

Izvor: www.tportal.hr · Autor: Vitovir Vela  

Ovo su najnoviji otvoreni natječaji za EU fondove

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće!

1. Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo.

Opći cilj Mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Korisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružaju usluge ili obavljaju umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.
1. socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:

– obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;
– uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,
2. trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.
Prihvatljive aktivnosti:
1. Ulaganje u prostor – unutarnje uređenje poslovnog prostora;
2. Ulaganje u nabavu/prilagodbu opreme – nabava opreme, alata i inventara; nadogradnja i prilagodba strojeva i opreme (npr. za rad osoba sa invaliditetom);
3. Ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala – nabava sirovina i repromaterijala;
4. Marketinške aktivnosti – izrada marketinškog plana; izrada promotivnog materijala i web stranica.
Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Potpore se mogu odobriti za najviše jedan projekt godišnje.
Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 19.12.2016. godine.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje:
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-drustvenog-poduzetnistva

2. Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

Predmet: Pružiti potporu uspostavi sustava za praćenje stranih i invazivnih stranih vrsta u vidu utvrđivanja rasprostranjenosti i praćenja stanja populacija stranih vrsta i invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Svrha: Doprinos povećanju znanja o stranim i invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj kako bi se omogućilo sustavno praćenje i izvješćivanje u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom.

Prihvatljivi prijavitelji: jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Prihvatljive aktivnosti:
- Aktivnosti vezane uz uspostavu, razvoj i održavanje Informacijskog sustava za strane i invazivne strane vrste
- Aktivnosti vezane uz inventarizaciju i kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta
- Aktivnosti vezane uz izradu, testiranje i doradu programa praćenja za invazivne strane vrste
- Aktivnosti vezane uz izradu analize putova unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
- Aktivnosti jačanja kapaciteta djelatnika Prijavitelja te djelatnika ostalih nadležnih tijela i interesnih skupina koji su dionici za praćenje stranih i invazivnih stranih vrsta u RH1
- Provedba mjera promidžbe, informiranja i vidljivosti namijenjenih ciljanim skupinama, široj javnosti i podizanju svijesti
- Upravljanje projektom obuhvaća prihvatljive aktivnosti za realizaciju projekta

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 25.000.000,00 kuna, dok maksimalni raspoloživi iznos bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog Poziva iznosi 21.250.000,00 kuna. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 8. studenoga 2016., a rok za predaju projektnog prijedloga je 8. prosinca 2016.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje:
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/uspostava-nacionalnog-sustava-za-pracenje-invazivnih-stranih-vrsta

3. Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Opći cilj:
Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima

Specifični cilj:
1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije
2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima.

Prihvatljivi prijavitelji:
Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, osnovne ili srednje škole sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prihvatljivi partneri:
– sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi prijavitelji
– visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta
– znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
– udruge upisane u Registar udruga
– zadruge upisane u sudski registar
– trgovačka društva
– javne institucije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika

Prihvatljive aktivnosti:
Element 1. Upravljanje projektom i administracija
Element 2. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama
Element 3. Izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih metoda i oblika rada, praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika
Element 4: Promidžba i vidljivost

Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj Poziv iznose 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 400.000,00 HRK dok je najveći iznos po pojedinom projektu 1.000.000,00 HRK. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok dostave projektnih prijava je do 12. prosinca 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje:
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poticanje-rada-s-darovitom-djecom-i-ucenicima-na-predtercijarnoj-razini

4. Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Predmet Poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora
energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
Prihvatljivi prijavitelji:

• jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
- vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
- osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
• javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
- da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i
- da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.
Obavezan partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.
Prihvatljive aktivnosti:
1. Projektna dokumentacija
• priprema projektne dokumentacije
2. Energetska obnova
• obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade
• ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
• zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
• zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
• zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
• zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
• ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
• promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje
• uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
• uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa)
• horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
• stručni nadzor građenja
• projektantski nadzor, ako je primjenjivo
• usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo
• energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
• promidžba i vidljivost projekta
• upravljanje projektom i administracija
• aktivnosti stručne podrške Prijavitelju/Korisniku od strane Partnera.
Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:
• najniži iznos 80.000,00 kuna
• najviši iznos 10.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele, odnosno najranije od 22.11.2016. godine do najkasnije 20.02.2017. godine.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje:
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-koje-obavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja

5. Energetska obnova višestambenih zgrada

Predmet Poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljenih zgrada, i korištenje obnovljivih izvora energije, kroz integrirani pristup.

Svrha (cilj) Poziva: Doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Procjenjuje se da će tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. oko 7000 kućanstava u sklopu višestambenih zgrada imati koristi od poboljšanog gospodarenja energijom i smanjenja potrošnje energije. U području obnovljivih izvora energije postoji značajni potencijal u upotrebi biomase, solarne energije i dizalica topline. Taj potencijal bit će ostvaren kroz integrirani pristup, tj. tako da se sustavi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe višestambenih zgrada primjene uz mjere energetske učinkovitosti, prvenstveno u svrhe proizvodnje energije za potrebe grijanja/hlađenja. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršci korisnicima za provedbu istih.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:
• GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
• GRUPA 2 – Horizontalne mjere
Prihvatljivi prijavitelji:
• GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade
• GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:
– za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja
projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
– za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnog
prijedloga od 60 kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak
dodjele.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz EFRR-a za dodjelu u okviru ovog Poziva je 152.000.000,00 kuna (stopedesetidvamilijunakuna).
Raspoloživi iznos sredstava u okviru ovog Poziva dodijelit će se za provedbu aktivnosti kako slijedi:
– Najmanje 97% (147.440.000,00 kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 1;
– Najviše 3% (4.560.000,00 kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 2.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:
• za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
• za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje:
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/energetska-obnova-visestambenih-zgrada


Komentari članka

Vezani članci

Hrvatskoj poljoprivredi 120 mil. kuna

12.05.2020.

EK je već ranije usvojio paket mjera za pomoć ribarstvu i akvakulturi koji uključuje potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti. Odobrila je i potpore za pomoć gospodarstvu koji podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava u vrijednosti 30 milij

Produžen rok za prijavu na natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

17.04.2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

Poduzetnici budućnosti: Inovativni uređaj i edukacijska društvena igra odnijeli glavne nagrade

20.02.2020.

Oba projekta osvojila su svaki po 25.000 kuna i ušli u top pet projekata HUP-ovog natječaja Poduzetnici budućnosti.

Svi koji budu primljeni dobit će do 10.000 eura pa sve do 50.000 eura

03.02.2020.

Sam program povezat će startupe u Hrvatskoj s onima u još deset država srednje, istočne i južne Europe, a uključuje uz mentoriranje i pristup mreži kontakata na međunarodnoj razini i edukaciju.

Veliki interes za natječaje vrijedne 250 miljuna kuna

17.01.2020.

Da poljoprivrednike zanimaju mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, potvrdila je radionica o uvjetima natječaja iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva. Zadovoljstvo velikim odazivom poljoprivrednika i konzultanata nije krio Igo

Tag cloud

 1. 2003 članka imaju tag hrvatska
 2. 2042 članka imaju tag turizam
 3. 1569 članka imaju tag financije
 4. 1286 članka imaju tag izvoz
 5. 1060 članka imaju tag svijet
 6. 867 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1010 članka imaju tag trgovina
 8. 1040 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 948 članka imaju tag ict
 11. 699 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 12. 692 članka imaju tag poduzetništvo
 13. 989 članka imaju tag EU
 14. 887 članka imaju tag industrija
 15. 784 članka imaju tag menadžment
 16. 932 članka imaju tag kriza
 17. 608 članka imaju tag maloprodaja
 18. 566 članka imaju tag marketing
 19. 391 članka imaju tag poticaji
 20. 503 članka imaju tag krediti
 21. 518 članka imaju tag tehnologija
 22. 439 članka imaju tag obrazovanje
 23. 280 članka imaju tag potpore
 24. 362 članka imaju tag hotelijerstvo
 25. 404 članka imaju tag prehrambena industrija
 26. 351 članka imaju tag eu fondovi
 27. 360 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 376 članka imaju tag porezi
 29. 439 članka imaju tag banke
 30. 314 članka imaju tag osijek
 31. 384 članka imaju tag hnb
 32. 427 članka imaju tag dzs
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 385 članka imaju tag vlada
 35. 302 članka imaju tag hgk
 36. 300 članka imaju tag opg
 37. 346 članka imaju tag energetika
 38. 394 članka imaju tag BDP
 39. 269 članka imaju tag poduzetnici
 40. 348 članka imaju tag recesija