Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

08 Pro 2008

DRVNA INDUSTRIJA: Ne pomogne li država, slijedi krah

Izvor: www.jutarnji.hr · Autor: Miroslav Kuskunović  

DRVNA INDUSTRIJA: Ne pomogne li država, slijedi krah

Pred­sta­vni­ci dr­vne in­du­stri­je oče­ku­ju da im dr­ža­va omo­gu­ći br­že do­bi­va­nje kre­di­ta od HBOR-a

ZAGREB - Pred­sta­vni­ci dr­vne in­du­stri­je da­nas će na­sta­vi­ti pre­go­vo­re s mi­ni­strom za regi­o­nal­ni ra­zvoj Pe­trom Čo­ban­ko­vi­ćem i čel­nim lju­di­ma Hr­vat­skih šuma o ni­žim ci­jenama si­ro­vi­ne. To je je­dan od gla­vnih za­htje­va in­du­stri­je ko­ja se zbog eko­nom­ske kri­ze našla u ve­li­kim pro­ble­mi­ma.

Do kra­ja go­di­ne broj otpušte­nih mo­gao bi do­se­gnu­ti 4000 ili 15 po­sto za­po­sle­nih u indu­stri­ji, ka­že pred­sje­dnik Udru­že­nja dr­vne in­du­stri­je Zdrav­ko Jel­čić. Pro­i­zvo­đa­či su ne­za­do­volj­ni do­sa­dašnjim pre­go­vo­ri­ma jer Hr­vat­ske šume, ko­je su ti­je­kom lje­ta po­ve­ćale ci­je­nu si­ro­vi­ne od 6 do 10 po­sto, sa­da ne po­pušta­ju. Uz ni­že ci­je­ne si­ro­vi­ne, od Hr­vatskih šuma tra­ži se i du­ži rok pla­ća­nja, sa sa­dašnjih 60 da­na na 120 da­na. Ta­kođer, dr­ža­va bi tre­ba­la utje­ca­ti da se pu­tem HBOR-a po­kre­ne pro­to­čni­ja kre­di­tna li­ni­ja.

U Mi­ni­star­stvu isti­ču da tre­ba na­ći na­čin ka­ko po­mo­ći dr­vnoj in­du­stri­ji, ali pre­ve­li­kim sma­tra­ju za­htjev za 15 po­sto ni­žom ci­je­nom si­ro­vi­ne. Ne­slu­žbe­no, dr­ža­va bi im tre­ba­la po­mo­ći i da­ju­ći im pre­dnost pri na­tje­ča­ji­ma za opre­ma­nje ško­la. Ako bi se ko­ri­stio samo sla­von­ski hrast, bi­la bi eli­mi­ni­ra­na stra­na kon­ku­ren­ci­ja na na­tje­ča­ji­ma.


Komentari članka

Vezani članci

Na 'državni minimalac' prijavljeno 550.000 zaposlenika, novac će biti isplaćen do 15. travnja

09.04.2020.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u srijedu da su do utorka u ponoć za mjeru pomoći za očuvanje radnih mjesta zaprimljene prijave 94.000 poslodavaca za oko 550.000 zaposlenika, a novac će biti isplaćeni do 15. travnja, te kako

Od danas moratorij na otplatu kredita

02.04.2020.

Građanima i poduzetnicima koji su pogođeni epidemijom koronavirusne bolesti banke su od danas omogućile moratorij na otplatu kredita za najmanje iduća tri mjeseca uz mogućnost produljenja.

'Za mali kredit HAMAG traži toliko papira da od svega želim odustati'

01.04.2020.

Imam potrebna znanja za ispunjavanje ove procedure i pribavljanje potrebnih dokumenata, ali za to su mi potrebna barem dva dana. Međutim, kada prosječan mikro poduzetnik vidi sve zahtjeve, smatram da neće ni pokušati sam realizirati kredit

Adrović: Banke neće podizati ovrhe do 30. lipnja

30.03.2020.

Banke u Hrvatskoj još uvijek razmatraju mogućnost na moratorij na otplatu kredita tvrtkama i građanima uz formiranje garantne sheme

Vujčić objavio tko ima pravo na odgodu otplate kredita

22.03.2020.

"Bilo koje vrste kredit. Ako izgubite prihod, ne možete podmirivati bilo koju vrstu dužničke obveze", rekao je Vujčić, dodajući da ima i ljudi u ovom trenutku koji uopće nemaju prihod. "Oni su sigurno snažno pogođeni, treba im omogućiti odgodu", kaže Vujč

Tag cloud

 1. 1984 članka imaju tag hrvatska
 2. 2017 članka imaju tag turizam
 3. 1564 članka imaju tag financije
 4. 1282 članka imaju tag izvoz
 5. 1043 članka imaju tag svijet
 6. 866 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1001 članka imaju tag trgovina
 8. 1031 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 943 članka imaju tag ict
 11. 690 članka imaju tag poduzetništvo
 12. 685 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 13. 982 članka imaju tag EU
 14. 881 članka imaju tag industrija
 15. 780 članka imaju tag menadžment
 16. 929 članka imaju tag kriza
 17. 601 članka imaju tag maloprodaja
 18. 561 članka imaju tag marketing
 19. 390 članka imaju tag poticaji
 20. 501 članka imaju tag krediti
 21. 517 članka imaju tag tehnologija
 22. 437 članka imaju tag obrazovanje
 23. 276 članka imaju tag potpore
 24. 402 članka imaju tag prehrambena industrija
 25. 358 članka imaju tag hotelijerstvo
 26. 351 članka imaju tag eu fondovi
 27. 359 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 439 članka imaju tag banke
 29. 384 članka imaju tag hnb
 30. 427 članka imaju tag dzs
 31. 313 članka imaju tag osijek
 32. 372 članka imaju tag porezi
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 385 članka imaju tag vlada
 35. 302 članka imaju tag hgk
 36. 346 članka imaju tag energetika
 37. 269 članka imaju tag poduzetnici
 38. 288 članka imaju tag opg
 39. 387 članka imaju tag BDP
 40. 344 članka imaju tag recesija